In Azië gaat het veel minder ‘bottom-up’

Paul Overdijk

Paul Overdijk stond aan de wieg van Workplace Pride. Vijf jaar geleden droeg hij zijn werkzaamheden over aan David Pollard. Deze laatste zwaait nu als directeur de scepter over dit roze netwerk. Maar losgelaten heeft Paul zijn ‘kindje’ zeker niet. Tegenwoordig zet hij zijn kennis, kunde en ervaring in, in het werelddeel waar hij zijn hart aan verloor: Azië. Aan de vooravond van de jaarlijkse conferentie spreekt De Gaykrant exclusief met de man die jarenlang het gezicht was van de ‘roze kant van de bedrijfswereld’. 

Tekst: Paul Hofman

(English version below)

Je bent jarenlang het boegbeeld geweest en nu actief in Azië. Hoe kijk je terug op die periode?

“Ik was een van de oprichters van Workplace Pride en ben voorzitter geweest tot 2013. Dat was zeker in het begin een geweldig spannende en inspirerende periode, die ook een verrijking was van mijn reguliere baan als topmanager bij TNT. Dat was in die tijd toch wel een ongebruikelijke combinatie van functies – op topniveau kwamen niet zoveel managers uit de kast, en namen zeker geen actieve rol in een club als deze. We moesten vaak het wiel uitvinden, bijvoorbeeld bij het organiseren van conferenties, maar ook in het benaderen en aanhaken van bedrijven. We hebben toen de basis gelegd, waar David Pollard als directeur nu op voortbouwt. Uiteraard is Workplace Pride nu enorm gegroeid en geprofessionaliseerd en veel internationaler geworden, en dat is ook nodig als je op gelijk niveau wilt kunnen schakelen met de multinationals en andere grote organisaties die onze partners zijn. Dat is een wereldprestatie op zich. Maar het doel is hetzelfde gebleven: Streven naar een inclusieve  werkplek voor LHBT-ers, en de verbinding maken tussen het bedrijfsleven en de LHBT community, ook in landen waar het allemaal wat minder makkelijk is dan in Nederland.”

“Er is veel veranderd maar we zijn er nog niet”

Je verdeelt je tijd tussen Amsterdam en Bangkok. Wat doe je precies?

“Tegenwoordig woon ik een deel van het jaar in Bangkok, waar ik OUT BKK Business Network heb opgericht, een lokale versie van Workplace Pride, zeg maar. We bestaan nu ruim een jaar, en hebben zeven bedrijven als lid. Wat we doen lijkt erg op de begintijd van Workplace Pride, en aan een professionele staf zijn we nog lang niet toe. Maar het doel is hetzelfde: een inclusieve werkplek voor alle LHBT-ers, en een verbinding tussen bedrijven en de LHBT community. De zakelijke cultuur in Thailand is minder open dan in Nederland, en je vindt in bedrijven dan ook veel minder openlijke LHBT-ers, en al helemaal geen werknemers netwerken. Er zijn een paar uitzonderingen, maar dat zijn voornamelijk expats. We kunnen daar dus veel minder bottom-up werken, zoals we hier gewend zijn, en moeten dus direct lobbyen bij het topmanagement. Daar besteed ik een belangrijk deel van mijn tijd aan. Het begin is er, en ook in Thailand beginnen bedrijven in te zien, dat een goed LHBT- beleid goed is voor de business, en dat een outreach naar de LHBT community positief is voor het imago van het bedrijf. En verder besteed ik veel tijd in het opbouwen van onze netwerk organisatie. Er is in Thailand veel minder een vrijwilligers cultuur dan in Nederland, en mensen kunnen minder makkelijk schipperen tussen hun betaalde baan en een vrijwilligers klus. Dat is wel een extra uitdaging.”

Wat zijn de ontwikkelingen op LHBT-gebied die jij  in het bedrijfsleven ziet?

“Er is veel veranderd op LHBT- gebied in bedrijven, en ik ben over het algemeen vrij positief. Om te beginnen in Nederland: toen we begonnen met Workplace Pride, zo’n twaalf jaar geleden zat volgens allerlei onderzoek zo’n een op de drie LHBT-ers op het werk in de kast, Nu is dat een op de vier. Dat is een substantiële verbetering, en ik vlei me met de gedachte dat Workplace Pride daar een flinke steen aan heeft bijgedragen. Natuurlijk moet dat nog steeds beter worden, maar je hoeft management van bedrijven eigenlijk niet meer te overtuigen dat het belangrijk is om hier in beleid aandacht aan te besteden. Bedrijven zijn vaak nog wel zoekende hoe dat dan precies moet. Daarvoor heeft Workplace Pride een geweldig instrument ontwikkeld: De Global Benchmark. Daarmee wordt gemeten hoe een bedrijf het op dit punt doet en wat er kan worden verbeterd, zowel voor bedrijven met Nederlandse activiteiten als internationaal.”

“Bedrijven zijn nog vaak zoekende naar hoe het moet”

“En dat brengt me op de belangrijkste ontwikkeling die ik zie: de rol die bedrijven spelen in internationaal verband. Iedereen weet dat in een groot aantal landen de positie van LHBT-ers slecht is, en ik doel niet alleen op landen met strafbaarheid. Ook bijvoorbeeld in Zuid- en Oost- Europa moet er nog enorm veel worden gedaan aan sociale acceptatie en inclusiviteit. Bedrijven kunnen daar een belangrijke rol in spelen, en doen dat in toenemende mate ook. Bedrijfsleven en LHBT inclusiviteit is internationaal een hot topic geworden, en je struikelt tegenwoordig over de activiteiten op dit gebied. De Economist Seminars Pride and Prejudice in Londen, Hongkong en New York bijvoorbeeld, of de internationale LHBT seminars van KPMG, IBM en Accenture, het Arcus netwerk van Clifford Chance om maar een paar voorbeelden te noemen. En natuurlijk de verschillende conferenties van Workplace Pride zelf, van Amsterdam tot Bangkok en Nairobi. Grote bedrijven kunnen veel invloed hebben op de samenleving in de landen waarin ze werken, ook op politiek niveau. Dat is lang niet altijd zichtbaar, en het hoeft ook niet altijd in de krant, maar belangrijk is dat bedrijven zich zijn gaan realiseren dat ze die bijdrage kunnen leveren, en dat dat ook nog goed is voor hun business positie en voor hun werknemers. Het staat nog in de kinderschoenen, en het begin is er. Maar ook de tegenkrachten zijn sterk, en we zien een aantal landen waar het bergafwaarts gaat met de acceptatie van LHBT. Nog veel werk aan de winkel dus.”

Wat is jouw ambitie op dit moment?

“Ik ben inmiddels gepensioneerd, en nog maar een klein beetje actief in het bedrijfsleven. Mijn ambitie is vooral de activiteiten die ik heb gestart goed van de grond te krijgen, en jongere mensen te stimuleren er de schouders onder te zetten. Het is vooral het belang van de werknemers die nu hun carrière maken, en ik vind het ook hun verantwoordelijkheid die drive vast te houden en door te geven. Het gaat over de LHBT business community van morgen en overmorgen, en over de maatschappij die we willen doorgeven. Ons team in het Business Network in Bangkok is relatief jong, de gemiddelde leeftijd net iets boven de 30. Dat zou ik bij Workplace Pride ook graag zien gebeuren. Ik hoop dat LHBT-ers gemotiveerd blijven iets te doen voor de community, ook als je eigen situatie op het werk en daarbuiten volledig ok is.”

“Thailand is mijn tweede vaderland geworden”

Wat is jouw band met Thailand dat ook wel omschreven wordt als een land van ‘love and hate’?

“Thailand is in de eerste plaats het land van mijn partner, Virot, die ik daar 24 jaar geleden ontmoette. En in de lange periode dat ik er kom is het een beetje mijn tweede vaderland geworden, waar ik nu ook de helft van het jaar woon. Het is een gecompliceerd land, met grote verschillen tussen rijk en arm en weinig sociale voorzieningen, een militaire dictatuur en een beperkte vrijheid van meningsuiting. Maar het is ook een enorm dynamische economie, met op veel gebieden meer flexibiliteit dan in Europa. En met een hartelijke bevolking, waar je je welkom voelt, en met de beste keuken ter wereld.”

“Voor LHBT-ers is het niet het paradijs, dat toeristen er vaak in zien maar er is wel een sterke live-and-let-live cultuur. In Bangkok kunnen gays zonder probleem hand in hand over straat en ook zijn transseksuelen veel zichtbaarder dan in Amsterdam.”

Workplace Pride Conference 2018

Kun je een tip van de sluier oplichten en iets vertellen over de komende Workplace Pride conferentie?

“Vrijdag 18 mei vindt alweer de 12e editie van onze jaarlijkse conferentie plaats in de Amsterdamse Beurs van Berlage. De bijeenkomst geeft opnieuw een dwarsdoorsnede van de stand van zaken met betrekking tot LHBT, werk en maatschappij. Het gaat over de rol die bedrijven daarin kunnen spelen, en wat we zelf als werknemers kunnen doen. Er zijn belangrijke sprekers, zoals Boris Dittrich, en minister Kasja Ollongren. En er is een keur aan workshops, waar je zelf met deze onderwerpen aan de slag kunt. Mijn eigen rol is beperkt, maar ik doe een erg leuke workshop “Boomers to Millennials”, waar we samen met Skylar Leslie en Ludwig Fun drie generaties activisme onder de loep nemen, en kijken hoe LHBT-activisme zich tegenwoordig ontwikkelt en effectief kan zijn. Dat sluit mooi aan bij mijn ambitie jongere mensen te stimuleren.”

Meer informatie? Kijk op http://2018conference.workplacepride.org. Registreren is nog steeds mogelijk.


 

English version:

Paul Overdijk stood at the cradle of Workplace Pride. He handed over his work to David Pollard five years ago. The latter now bears the scepter over this pink network as director. But Paul has certainly not released his ‘baby’. Nowadays he uses his knowledge, expertise and experience, in the continent where he lost his heart: Asia. On the eve of the annual conference De Gaykrant speaks exclusively with the man who for years was the face of the ‘pink side of the business world’.

Text: Paul Hofman

You have been the figurehead for years and are now active in Asia. How do you look back on that period?

“I was one of the founders of Workplace Pride and I served as chairman until 2013. That was certainly a great exciting and inspiring period at the beginning, which also enriched my regular job as top manager at TNT. That was an unusual combination of functions at that time – at top level not many managers came out, and certainly did not play an active role in a club like this. We often had to invent the wheel, for example when organizing conferences, but also in approaching and hooking up companies. We then laid the foundation, where David Pollard as director now builds on. Obviously, Workplace Pride has now grown enormously and professionalized and has become much more international, and that is also necessary if you want to be able to switch on an equal level with the multinationals and other large organizations that are our partners. That is a world achievement in itself. But the goal is the same: Striving for an inclusive workplace for LGBT people, and making the connection between the business community and the LGBT community, even in countries where it is all less easy than in the Netherlands. ”

“A lot has changed but we are not there yet”

You divide your time between Amsterdam and Bangkok. What exactly do you do?
“Nowadays I live in Bangkok for a part of the year, where I founded OUT BKK Business Network, a local version of Workplace Pride, say. We have been in existence for over a year now, and have seven companies as members. What we do is very similar to the start time of Workplace Pride, and we are still far from a professional staff. But the goal is the same: an inclusive workplace for all LGBT people, and a connection between companies and the LGBT community. The business culture in Thailand is less open than in the Netherlands, and you will find far fewer open LGBT people in companies, and certainly no employee networks. There are a few exceptions, but these are mainly expats. We can therefore work much less bottom-up, as we are used to, and therefore have to lobby directly at top management. I spend an important part of my time there. The beginning is there, and in Thailand too companies are starting to see that a good LGBT policy is good for the business, and that an outreach to the LGBT community is positive for the image of the company. And furthermore I spend a lot of time building our network organization. There is much less volunteer culture in Thailand than in the Netherlands, and people are less likely to compromise between their paid job and a volunteer job. That is an extra challenge. ”

What are the developments in LGBT area that you see in the business world?

“A lot has changed in LGBT field in companies, and I am generally pretty positive. To begin with in the Netherlands: when we started with Workplace Pride, about twelve years ago, according to all kinds of research, about one in three LGBT people at work was in the closet. Now that’s one in four. That is a substantial improvement, and I flattered myself with the thought that Workplace Pride has contributed to that. Of course, that still has to improve, but you do not have to convince management of companies that it is important to pay attention to this in policy. Companies are often still looking for exactly how that should be done. Workplace Pride has developed a great tool for this: The Global Benchmark. This measures how a company is doing on this point and what can be improved, both for companies with Dutch activities and internationally. ”

“Companies are still often looking for how it should be done”

“And that brings me to the most important development that I see: the role that companies play in an international context. Everyone knows that the position of LGBT people is poor in a large number of countries, and I am not only targeting countries with punishability. For example, in South and Eastern Europe too, a great deal has to be done on social acceptance and inclusiveness. Companies can play an important role in this, and increasingly do so. Business and LGBT inclusiveness has become a hot topic internationally, and you are stumbling nowadays about activities in this area. The Economist Seminars Pride and Prejudice in London, Hong Kong and New York, for example, or the international LGBT seminars of KPMG, IBM and Accenture, the Arcus network of Clifford Chance to name just a few examples. And of course the various conferences of Workplace Pride itself, from Amsterdam to Bangkok and Nairobi. Large companies can have a great deal of influence on society in the countries in which they work, including at political level. That is not always visible, and it does not always have to be in the newspaper, but it is important that companies have come to realize that they can make that contribution, and that that is also good for their business position and for their employees. It is still in its infancy, and the beginning is there. But the opposing forces are also strong, and we see a number of countries where it goes downhill with the acceptance of LGBT. So much work on the store. ”

What is your ambition at this moment?

“I am now retired, and only a little bit active in business. My ambition is to get the activities that I have started off well, and to encourage younger people to shrug their shoulders. It is primarily the interests of the employees who are now making their career, and I also consider it their responsibility to hold and pass on this drive. It is about the LGBT business community of tomorrow and the day after tomorrow, and about the society we want to pass on. Our team in the Business Network in Bangkok is relatively young, the average age just a little over 30. I would like to see that happening at Workplace Pride. I hope that LGBT people remain motivated to do something for the community, even if your own situation at work and beyond is completely ok. ”

“Thailand has become my second homeland”

What is your relationship with Thailand that is also described as a land of ‘love and hate’?

“Thailand is primarily the country of my partner, Virot, whom I met there 24 years ago. And in the long period that I come there it has become a bit of my second homeland, where I now live half of the year. It is a complicated country, with large differences between rich and poor and few social provisions, a military dictatorship and limited freedom of speech. But it is also a very dynamic economy, with more flexibility in many areas than in Europe. And with a cordial population, where you feel welcome, and with the best cuisine in the world.  For LGBT people it is not paradise that tourists often see, but there is a strong live-and-let-live culture. In Bangkok, gays can easily go hand-in-hand across the street and transsexuals are also much more visible than in Amsterdam. ”

Can you highlight a tip of the veil and tell something about the upcoming Workplace Pride conference?

“Friday the 18th of May the 12th edition of our annual conference will take place in the Amsterdam Beurs van Berlage. The meeting again gives a cross-section of the state of affairs with regard to LGBT, work and society. It is about the role that companies can play in this, and what we can do ourselves as employees. There are important speakers, such as Boris Dittrich, and Minister Kasja Ollongren. And there is a choice of workshops, where you can get started with these topics yourself. My own role is limited, but I do a very nice workshop “Boomers to Millennials”, where we, together with Skylar Leslie and Ludwig Fun, look at three generations of activism and see how LGBT activism is developing and can be effective nowadays. That fits nicely with my ambition to stimulate younger people. ”

More information? Look at http://2018conference.workplacepride.org. Registration is still possible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.