Pastor Valkering (Vredeskerk Amsterdam): “Kwalijk dat homo’s worden gediskwalificeerd”

Onlangs zei de Amerikaanse kardinaal Burke in een opzienbarend interview dat misbruik door geestelijken hoofdzakelijk te wijten is aan homoseksualiteit. Dit naar aanleiding van het nieuws dat duizenden kinderen in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn misbruikt door zo’n driehonderd priesters. Zijn uitlatingen veroorzaakten een schokgolf. Pastor Valkering (zelf homo) van de Amsterdamse Vredeskerk reageert met ongeloof. “Veel kerkelijke ambtsdragers zitten in een schizofrene positie.” Op verzoek van De Gaykrant laat hij zijn licht schijnen op de uitlatingen van Burke dat seksualiteit alleen iets is tussen man en vrouw.

Tekst: Paul Hofman

“Nu reeds vele decennia is er in de hele Westerse wereld en ook daarbuiten sprake van een emancipatiebeweging van homoseksuele mensen die recht willen doen aan wat zij beleven als hun eigen, onvervreemdbare en als zodanig goede seksuele natuur als niet te negeren uitgangspunt, basis en grondslag van en voor hun leven; op de eerste plaats van hun liefdesleven waaraan zij op uiteenlopende wijzen zo goed mogelijk vorm proberen te geven. Zij hopen aldus hun eigen geluk en dat van anderen zo goed mogelijk te dienen en om aldus zo goed mogelijk ook hun bijdrage aan de samenleving te kunnen geven.”


Wat heeft Kardinaal Burke gezegd:

“Ik geloof dat er openlijk erkend moet worden dat we een zeer ernstig probleem hebben van een homoseksuele cultuur in de kerk, vooral onder de geestelijkheid en de hiërarchie, die eerlijk en doeltreffend moet worden aangepakt”, aldus Burke. Volgens de kardinaal ‘was het na de onderzoeken die volgden op de seksueel misbruik crisis in 2002 duidelijk dat het veel gevallen ging om homoseksuele handelingen gaat met jonge mannen’. verbintenis.” In hetzelfde interview noemt Raymond Burke homoseksualiteit ‘een ziekelijke neiging’ en zegt hij dat: “De seksuele daad geen enkele betekenis heeft, behalve tussen een man en een vrouw in het huwelijk, omdat de echtelijke daad in zijn aard enkel is voor voortplanting.”


Betekenisloos

Als we hem de vraag voorleggen of er binnen de katholieke kerk draagvlak voor is, zegt Valkering: “Binnen de Westerse samenlevingen is in de voorbije decennia het draagvlak voor homoseksuele mensen die openlijk als zodanig willen leven, duidelijk sterk gegroeid en daarvoor hebben zij op allerlei manieren en niveaus een vaak taaie strijd moeten leveren. Die strijd gaat ook nog altijd door, zeker waar het de rooms-katholieke en sommige andere kerken en religies betreft. Voor de mensen in kwestie is het meestal onmogelijk om te geloven ín en om zich te laten leiden dóór godsdienstige opvattingen zoals verwoord door de Amerikaanse kardinaal Burke, die elk seksueel verkeer buiten het huwelijk van man en vrouw die daarbij geen voorbehoedsmiddelen gebruiken, nota bene karakteriseert als “betekenisloos” (no meaning whatsoever) en die “de cultuur waarin wij leven als zodánig karakteriseert als contraceptief en levensvijandig (anti-life).”

“Er is nauwelijks draagvlak voor de visie van Burke”

Zeldzaam

“Behalve bij een aantal ambtgenoten van Burke, is er voor deze visie, aldus verwoord, in de Westerse wereld, ook onder katholieken, nauwelijks nog een werkelijk draagvlak te vinden, zeker niet in Nederland. Ook onder katholieken die als man en vrouw samenleven, gehuwd of niet, is het gebruik van anticonceptiemiddelen in veruit de meeste gevallen geheel ingeburgerd. Het zij gezegd met alle respect en waardering voor echtparen die het anders doen en zich wél geroepen voelen en in staat achten om te beantwoorden aan het kerkelijk ideaal en die de ouders zijn van veelal kinderrijke gezinnen. Ze zijn zeldzaam geworden maar ze bestaan.”

Kinderen

“Ook aan kerkelijke ambtsdragers zijn, als kinderen van de tijd, samenleving en cultuur waarin zij leven en waarvan zij deel uitmaken, de veranderde visies en praktijken op het gebied van de omgang met seksualiteit natuurlijk niet voorbijgegaan. Bij velen, zo niet bij de meesten van hen, is daardoor een discrepantie gegroeid tussen wat zij vanwege ‘de kerk’ zouden meten vinden enerzijds en wat zij er in hun eigen hart en geest wérkelijk van vinden anderzijds. Dit brengt hen zowel persoonlijk als in hun hoedanigheid van kerkelijke ambtsdragers in een structureel moeilijke, of zelfs schizofrene positie. Zij ervaren in hun leven vanwege genoemde omstandigheid soms grote druk. Zij kunnen erdoor worden verscheurd of zelfs gespleten. Je moet het in en met zulke omstandigheden maar uit kunnen en willen houden. Dat is niet eenvoudig. Ik kan erover meepraten.

“Er zijn veel homoseksuele priesters en bisschoppen”

“Soms moet er werkelijk op eieren worden gelopen en gebalanceerd op het scherpst van de snede. Om voor de hand liggende redenen zijn er veel homoseksuele bisschoppen en priesters. Deze waarheid wordt echter door ‘de kerk’ als zodanig en door niet weinige bisschoppen en priesters geloochend, verborgen en verdrongen. Om deze reden in combinatie met het gegeven dat volwassen seksuele verhoudingen voor hen niet zijn toegestaan enerzijds en omdat een kat in het nauw soms rare sprongen kan maken en het bloed soms kruipt waar het niet gaan mag anderzijds, kan ik mij inderdaad voorstellen dat homoseksueel geaarde ambtsdragers in contacten die zij hebben met minderjarige jongens of mannen, soms grenzen hebben overschreden die niet overschreden mogen worden, die voor hen heilig zouden moeten zijn en waardoor de aard van zulke contacten het karakter krijgt van seksueel misbruik. Mijns inziens gaat het in zulke omstandigheden om een vorm van onvolwassen en verwrongen homoseksualiteit, die duidelijk onderscheiden dient te worden van pedoseksualiteit. Kardinaal Burke wekt de indruk beide op één hoop te gooien.

“Ik ben bang dat er een voedingsbodem blijft bestaan voor seksueel misbruik”

Homo’s en homoseksuele ambtsdragers worden door zijn woorden volkomen gediskwalificeerd. Ik vind dat een kwalijke zaak. Daarbij komt dat zijn manier van spreken over homo’s op mij heel kil en zelfs hatelijk overkomt. Ik ben bang dat een houding als die van deze kardinaal alleen maar leidt tot sterkere en grotere ontkenning, verdringing en het verbergen van homoseksualiteit in de kerk als geheel en door en bij de ambtsdragers in het bijzonder. Ik ben bang dat er aldus dan ook een voedingsbodem blijft bestaan voor seksueel misbruik.

Witheet

Het advies van de kardinaal aan ouders om kinderen “uit de buurt van homo’s en homoseksuele familieleden te houden” maakt vele mensen witheet van verontwaardiging omdat ze totaal geen recht doen aan de vele homo’s die hun seksualiteit op een verantwoorde, respectabele, geestelijk gezonde en liefderijke manier beleven en vormgeven. Er zijn homoseksuele priesters die daartoe in staat zijn, al dan niet conform de strikte kaders zoals de kerk die aangeeft. Maar vooral gebeurt het door een soms levenslang commitment van homoseksuele mensen die als partners hun leven delen, zoals dat in Nederland veel voorkomt. Ieder mens heeft haar en zijn eigen geschiedenis en ervaringen, heeft zijn en haar eigen verantwoordelijkheid en maakt eigen keuzes. Dat geldt voor gelovige en ongelovige mensen, voor gehuwden en ongehuwden en ook voor priesters van de Roomse kerk. Iemand als kardinaal Burke doet met zijn visie homo’s en ook de kerk mijns inziens geen goed, maar brengt die alleen maar verder van huis en van de regen in de drup.”


Pierre Valkering

Sinds 1994 is Pierre Valkering als pastor verbonden aan de Vredeskerk in de Amsterdamse Pijp. Twee jaar geleden bood hij op het Sint Pietersplein in Rome een boek aan Paus Franciscus met daarin toespraken van de in 2008 overleden pater Van Kilsdonk aan. In datzelfde jaar werd hem door bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam verboden mee te varen met de botenparade van de Canal Parade.


Foto : Floris Janse

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

 

5 thoughts on “Pastor Valkering (Vredeskerk Amsterdam): “Kwalijk dat homo’s worden gediskwalificeerd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.